123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Wtorek – 01.05.18

Dziś spróbujemy popłynąć promem do Kaupanger lub do Flam. Jeśli popłyniemy do Kaupanger, to równieź promem wrócimy. Jeśli natomiast zdecydujemy się na prom do Flam, to po zwiedzeniu Flam wrócimy autobusem do Gudvangen.Sa­fa­ri dzień szósty – Norwegia dzień szósty – Kaupanger lub Flam


Miejsce zwiedzania:Kaupanger (ang. Kaupanger)
Liczba mieszkańców:931
Wysokość n.p.m.:1 m
Średnie temperatury:dzień: 9 °C, noc: –1 °C
Liczba noclegów:0
Odległość od poprzedniego postoju:70 km


Miejsce zwiedzania:Flam (ang. Flam)
Liczba mieszkańców:350
Wysokość n.p.m.:59 m
Średnie temperatury:dzień: 9 °C, noc: –1 °C
Liczba noclegów:0
Odległość od poprzedniego postoju:20 km
Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Interpretera PostScriptu
Logo Projektora K3D