123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Norwegia 2018

Po wielu wyprawach w egzotyczne miejsca przyszedł czas na Europę. Na pierwszy ogień idą norweskie Fiordy.

Norwegia – kraj o powierzchni około 20% większej od Polski z niespełna 6 mln mieszkańców jest jednym z najmniej zaludnionych obszarów w Europie. Ojczyzna Wikingów pod względem politycznym jest teraz monarchią konstytucyjną. Kraj nie należy do Unii Europejskiej.

Walutą w Norwegii jest korona norweska o wartości około 45 groszy. Czas w Norwegii jest UTC+1 zimą i UTC+2 latem (czyli taki sam jak w Polsce).

Plan na Norwegię jest następujący:

 

Planowana trasa wyprawy do Norwegii w 2018 roku.

 1. 26.04.2018. Przelot z Berlina do Bergen. Przejazd do Gudvangen.
 2. 27.04.2018. Zwiedzanie okolic Gudwangen.
 3. 28.04.2018. Zwiedzanie rezerwatu Rimstigen.
 4. 29.04.2018. Zwiedzanie okolic Voss.
 5. 30.04.2018. Zwiedzanie okolic Undredal.
 6. 01.05.2018. Przejazd promem do Keupangen lub Flam.
 7. 02.05.2018. Zwiedzanie okolic Gudwangen.
 8. 03.05.2018. Zwiedzanie Stalheim i okolic.
 9. 04.05.2018. Zwiedzanie Aurland i Flam.
 10. 05.05.2018. Zwiedzanie okolic Gudwangen.
 11. 06.05.2018. Przejazd z Gudvangen do Bergen. Zwiedzanie Bergen. Przelot do Berlina.

Skład ekipy „norweskiej” jest kameralny, jadą tylko cztery osoby: Aldona z Krzysztofem, którzy byli z nami w Maroku:

 

Aldona i Krzysztof. Maroko 2013.

Moja żona Ewa:

 

Ewa na równiku na Sumatrze w roku 2017.

i ja, czyli Stefan :-):

 

To ja na linowych mostach w Taman Negara. Malezja 2017 rok.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W